struna tražilica

image shadow

Zajednički referentni okvir

ime
definicija
 

opcionalni instrument koji sadržava načela, definicije i model pravila europskoga ugovornog prava, a rezultat je zajedničkoga rada europskih skupina znanstvenika u okviru Zajedničke mreže o europskome privatnom pravu

vrela
kontekst
 
Nakon toga u 2003. g. slijedi Priopćenje Europske komisije "Koherentnije europsko ugovorno pravo – plan djelovanja" kojim se predlaže izrada tzv. Common Frame of Reference odnosno "Zajedničkog referentnog okvira" kao "opt-in" instrumenta, koji bi sadržavao zajedničke odredbe i terminologiju europskog ugovornog prava.
vrela
istovrijednice
 

engleski: Common Frame of Reference

njemački: Gemeinsamer Referenzrahmen

francuski: Cadre commun de référence

talijanski: Quadro comune di riferimento

kratice
 

engleska: CFR

napomena
 
Zajednički referentni okvir kao "opt-in" instrument, koji bi sadržavao zajedničke odredbe i terminologiju europskoga ugovornog prava, prvi se put spominje 2003. godine u Akcijskome planu u obliku Priopćenja Europske komisije "Koherentnije europsko ugovorno pravo" (COM(2003) 68 final). U okviru Joint Network on European Private Law (CoPECL network) zajednički djeluju Studijska grupa o europskome građanskom zakoniku i Europska istraživačka skupina važećega privatnog prava EZ-a. Osim na Načelima važećega ugovornog prava EZ-a, Zajednički referentni okvir temelji se i na izmijenjenim Načelima europskoga ugovornog prava i UNIDROIT Načelima međunarodnih trgovinskih ugovora. Kao rezultat rada skupina objavljen je Nacrt Zajedničkoga referentnog okvira (Draft Common Frame of Reference (DCFR)), najprije kao privremeno izdanje 2008. godine, potom 2009. kao konačno izdanje u tri dijela, odnosno deset knjiga. Od odabranih je dijelova Zajedničkoga referentnog okvira Grupa stručnjaka europskoga ugovornog prava, koju je imenovala Europska komisija, izradila Prijedlog Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o zajedničkome europskom pravu prodaje (COM(2011) 635 final). U obzir su, između ostaloga, uzete i odredbe Bečke konvencije o međunarodnoj kupoprodaji robe i Principes Contractuels Communs Asocijacije Henri Capitant i Société de Legislation Comparée.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije