struna tražilica

image shadow

osnovni teorem algebre

definicija
 

teorem prema kojemu svaki polinom čiji su koeficijenti kompleksni brojevi i koji nije konstantan ima barem jednu nultočku u polju kompleksnih brojeva

istovrijednice
 

engleski: the fundamental theorem of algebra

ruski: основна́я теоре́ма а́лгебры

napomena
 
Iako osnovni teorem algebre pripada izravno području algebre, svaki dokaz toga teorema upotrebljava i određena topološka svojstva polja kompleksnih brojeva. Stoga pojam do neke mjere nadilazi područje čiste algebre i to je u blagome i dobro poznatome nesuglasju sa samim nazivom teorema.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi