struna tražilica

image shadow

kapitalni zahtjev

definicija
 

minimalna vlastita sredstva kojima moraju raspolagati kreditne institucije i investicijski fondovi da bi mogli pokriti svoju izloženost rizicima

vrela
istovrijednice
 

engleski: capital requirement

njemački: Eigenkapitalanforderung

francuski: exigence de fonds propres

slovenski: kapitalska zahteva

napomena
 
U Direktivi o kapitalnim zahtjevima I (br. 2006/49/EZ) od 14. lipnja 2006. europski zakonodavac preuzima kriterije kapitalnih zahtjeva iz Bazelskoga okvirnog sporazuma. Valja napomenuti da se naziv adekvatnost kapitala rabi u samome naslovu te direktive. Naime, ako su ispunjeni kriteriji kapitalnih zahtjeva tada se smatra da postoji adekvatnost kapitala. Za vrednovanje adekvatnosti kapitala odlučujuća je definicija pojma 'vlastita sredstva“. U Direktivi br. 2006/49/EZ razlikuju se nazivi 'temeljna vlastita sredstva' i 'dopunska vlastita sredstva', a u člancima od 57. do 61. i od 63.do 66. definira se pojam 'vlastita sredstva'. Međutim, nije jasno definirano koje se stavke kapitala mogu smatrati vlastitima, stoga dolazi do raznih tumačenja ovoga ključnog pojma u državama članicama. Više od 10 godina nakon stupanja na snagu Bazelskoga sporazuma II potrebne izmjene i dopune usvojene su Direktivom o kapitalnim zahtjevima II (br. 2009/111/EZ od 16. rujna 2009., koja se primjenjuje od 31. prosinca 2010.). Iako je nova Direktiva o kapitalnim zahtjevima III stupila na snagu 31. prosinca 2011., zbog proširenja financijske krize u europodručju Komisija predlaže strože kriterije kapitalnih zahtjeva te strože mjere nadzora koje bi se primjenjivale jednako u svim državama članicama. Komisija je radi toga 20. srpnja 2011. dala svoj Prijedlog za donošenje Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima kreditnim institucijama i investicijskim fondovima (KOM)2011) 452 konačna verzija), kojom bi se trebala postići maksimalna harmonizacija financijskoga nadzornog sustava na unutarnjemu tržištu i uvesti jedinstveni pravilnik za sve države članice.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije