struna tražilica

image shadow

fitosanitarna sterilizacija drva

definicija
 

sterilizacija drva za drvenu ambalažu u međunarodnome prometu

istoznačnice
 

dopušteni naziv: fitosanitarna obrada drva, fitosanitarno tretiranje drva

nepreporučeni naziv: fitosanitarna zaštita drva

istovrijednice
 

engleski: phytosanitary wood sterilization

njemački: phytosanitäre Holzsterilisation

poveznica
 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_89_1805.html
napomena
 
Prema Pravilniku o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnome prometu (NN 89/2014), drvo koje služi za pakiranje ili prijevoz robe u međunarodnome prometu mora biti sterilno kako bi se spriječilo širenje štetnika. Masivno drvo koje je deblje od 6 mm, a u procesu proizvodnje nije bilo podvrguto toplinskomu ili tlačnomu procesu, mora biti fitosanitarno sterilizirano. Navedeni pravilnik propisuje fitosanitarni tretman fumigacijom metil-bromidom, toplinskom sterilizacijom na 56 °C u sredini najdebljega elementa u trajanju od najmanje pola sata ili impregnacijom drva kemijskim zaštitnim sredstvima.
razredba
 

polje: drvna tehnologija
grana: drvno tehnološki procesi
projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja