struna tražilica

image shadow

Europska agencija za nadzor banaka

ime
definicija
 

decentralizirano tijelo EU-a koje djeluje u mreži Europskoga sustava financijskoga nadzora s ciljem zaštite javnoga interesa i pridonošenja stabilnosti i učinkovitosti financijskoga sustava Unije u područjima bankarstva, platnoga prometa, uređenja i nadzora elektroničkoga novca

vrela
istovrijednice
 

engleski: European Banking Authority

njemački: Europäische Bankaufsichtsbehörde

francuski: Autorité bancaire européenne

slovački: Európsky orgán pre bankovníctvo

slovenski: Evropski bančni organ

kratice
 

engleska: EBA

napomena
 
Europska agencija za nadzor banaka, koja je preuzela sve zadaće i odgovornosti Odbora europskih bankovnih supervizora, osnovana je 1. siječnja 2011. na temelju Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o uspostavljanju europskih nadzornih tijela (Europske agencije za nadzor banaka), kojom se nadopunjuje Odluka br. 716/2009/EZ i ukida Odluka Komisije br. 2009/78/EZ. U hrvatskome se jeziku za ovu agenciju upotrebljava engleska kratica EBA.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije