struna tražilica

image shadow

disocijacija

im. ž. jd.
definicija
 

proces pri kojemu se jedna molekulska jedinka rastavlja na najmanje dvije

vrela
istovrijednice
 

engleski: dissociation

napomena
 
Pojam disocijacije često se veže uz elektrolite, koji se disocijacijom rastavljaju na ione. Disocijacija kiselina koje sadržavaju jedan vodikov atom ide u jednome stupnju (primjerice dušična kiselina HNO3 + H2O ⇄ H3O+ + NO3, nitrat). Binarne kiseline koje sadržavaju dva vodikova atoma disociraju u dva stupnja dajući dva različita aniona (primjerice sumporna kiselina H2SO4, pri čemu je prvi stupanj H2SO4 + H2O ⇄ H3O+ + HSO4, hidrogensulfat i drugi stupanj HSO4+ H2O ⇄ H3O+ + SO42–, sulfat). Kiseline s tri vodikova atoma disociraju u tri stupnja dajući tri različita aniona (primjerice arsenska kiselina H3AsO4, pri čemu je prvi stupanj H3AsO4 + H2O ⇄ H3O+ + H2AsO4, dihidrogenarsenat, drugi stupanj H2AsO4 + H2O ⇄ H3O+ + AsO42–, hidrogenarsenat i treći stupanj HAsO42– + H2O ⇄ H3O+ + AsO43–, arsenat). Da bi se odredili stupnjevi disocijacije oksokiselina, važno je poznavati strukturu kiseline jer im ne disociraju svi vodikovi atomi.
razredba
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje