struna search engine

image shadow

Zajednički referentni okvir

name
PDF ispis
definition
 

opcionalni instrument koji sadržava načela, definicije i model pravila europskoga ugovornog prava, a rezultat je zajedničkoga rada europskih skupina znanstvenika u okviru Zajedničke mreže o europskome privatnom pravu

vrela
context
 
Nakon toga u 2003. g. slijedi Priopćenje Europske komisije "Koherentnije europsko ugovorno pravo – plan djelovanja" kojim se predlaže izrada tzv. Common Frame of Reference odnosno "Zajedničkog referentnog okvira" kao "opt-in" instrumenta, koji bi sadržavao zajedničke odredbe i terminologiju europskog ugovornog prava.
vrela
equivalents
 

english: Common Frame of Reference

german: Gemeinsamer Referenzrahmen

french: Cadre commun de référence

italian: Quadro comune di riferimento

abbreviations and acronyms
 

english: CFR

note
 
Zajednički referentni okvir kao "opt-in" instrument, koji bi sadržavao zajedničke odredbe i terminologiju europskoga ugovornog prava, prvi se put spominje 2003. godine u Akcijskome planu u obliku Priopćenja Europske komisije "Koherentnije europsko ugovorno pravo" (COM(2003) 68 final). U okviru Joint Network on European Private Law (CoPECL network) zajednički djeluju Studijska grupa o europskome građanskom zakoniku i Europska istraživačka skupina važećega privatnog prava EZ-a. Osim na Načelima važećega ugovornog prava EZ-a, Zajednički referentni okvir temelji se i na izmijenjenim Načelima europskoga ugovornog prava i UNIDROIT Načelima međunarodnih trgovinskih ugovora. Kao rezultat rada skupina objavljen je Nacrt Zajedničkoga referentnog okvira (Draft Common Frame of Reference (DCFR)), najprije kao privremeno izdanje 2008. godine, potom 2009. kao konačno izdanje u tri dijela, odnosno deset knjiga. Od odabranih je dijelova Zajedničkoga referentnog okvira Grupa stručnjaka europskoga ugovornog prava, koju je imenovala Europska komisija, izradila Prijedlog Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o zajedničkome europskom pravu prodaje (COM(2011) 635 final). U obzir su, između ostaloga, uzete i odredbe Bečke konvencije o međunarodnoj kupoprodaji robe i Principes Contractuels Communs Asocijacije Henri Capitant i Société de Legislation Comparée.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije