struna search engine

image shadow

Ured za biljnu raznolikost

name
definition
 

samofinancirajuća regulatorna agencija za politiku EU-a osnovana radi upravljanja sustavom zaštite prava intelektualnoga vlasništva za nove biljne vrste koje se uspostavlja na rok od 25 ili 30 godina s valjanošću u svim državama članicama te radi zaštite prava biljne raznolikosti

synonyms
 

admitted term: Ured Zajednice za biljnu raznolikost

equivalents
 

english: Community Plant Variety Office

german: Gemeinschaftliches Sortenamt

french: Office Communautaire des Variétés Végétales

slovene: Urad Skupnosti za rastlinske sorte

abbreviations and acronyms
 

french: OCVV

note
 
Ured za biljnu raznolikost osnovan je 1994., a od 1997. ima sjedište u Angersu u Francuskoj.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije