struna search engine

image shadow

ulaganja koja se drže do dospijeća

PDF ispis
definition
 

financijska imovina koju subjekt ima namjeru i mogućnost držati do dospijeća i kojom neće trgovati na financijskome tržištu

vrela
context
 
Ulaganja koja se drže do dospijeća te dani zajmovi i potraživanja naknadno se mjere po amortiziranom trošku.
vrela
equivalents
 

english: held-to-maturity investments

note
 
MRS 39 Financijski instrumenti - priznavanje i mjerenje kao jednu od kategorija financijske imovine nudio je i kategoriju ulaganja koja se drže do dospijeća. U skladu s time u MSFI-ju 9 Financijski instrumenti, koji zamjenjuje MRS 39, financijska imovina klasificira se kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i financijska imovina po amortiziranome trošku.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja