struna search engine

image shadow

ugovor o preinaci i popravku

PDF ispis
definition
 

ugovor kojim se brodopopravljač obvezuje da će preinačiti ili popraviti postojeći brod u određenome roku, a naručitelj se obvezuje platiti naknadu brodopopravljaču za ugovoreni popravak ili preinaku

context
 
Odredbe članka 431. – 439. ovoga Zakonika na odgovarajući se način primjenjuju i na ugovor o popravku ili preinaci broda, osim na dokovanje broda, ako se dokovanje obavlja kao samostalan posao primjenom tarife.
vrela
equivalents
 

english: contract of reconstruction and repair of a ship

classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja