struna search engine

image shadow

rad

noun m. sl.
definition
 

energija koja je prenesena pri djelovanju sila na tijelo u gibanju

equivalents
 

english: work

french: travail

symbol
 
equation
 
note
 
Rad se izražava kao integral skalarnoga umnoška sile i infinitezimalnoga pomaka uzduž staze po kojoj se čestica giba. Za stalnu silu rad je jednak skalarnomu umnošku sile i vektora pomaka.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici