struna search engine

image shadow

platna usluga

PDF ispis
definition
 

usluga platnoga prometa koju pružatelj platnih usluga obavlja kao svoju djelatnost i koja je obuhvaćena popisom usluga u Direktivi o uslugama platnoga prometa na unutarnjemu tržištu

vrela
equivalents
 

english: payment service

german: Zahlungsdienst

french: service de paiement

slovene: plačilna storitev

note
 
U sekundarnome pravu EU-a platne usluge uključuju sljedeće poslovne aktivnosti navedene u Prilogu Direktive o uslugama platnoga prometa: 1) usluge koje omogućuju polaganje gotovine na račun za plaćanje; 2) usluge koje omogućuju podizanje gotovine s računa za plaćanje; 3) usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugoga pružatelja platnih usluga; 4) usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga; 5) usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata; 6) usluge novčanih pošiljaka; 7) usluge izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkoga sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga. Ovaj popis platnih usluga propisan je u članku 3. hrvatskoga Zakona o platnom prometu prenošenjem Direktive 2007/64/EZ Parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o uslugama platnoga prometa na unutarnjemu tržištu kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ, te kojom se ukida Direktiva 97/5/EZ.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije