struna search engine

image shadow

Pattersonova funkcija

definition
 

Fourierov transformat zbroja kvadrata strukturnih faktora razmjernih intenzitetima difrakcijskih maksimuma u kojemu se gube informacije o fazama strukturnih faktora te maksimum funkcije u točki U, V, W odgovara vektoru položaja jednoga atoma u odnosu na drugi atom sa sastavnicama U, V, W, a visina maksimuma razmjerna je umnošku elektronskih gustoća tih atoma

equivalents
 

english: Patterson function

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici