struna search engine

image shadow

načelo

noun n. sl.
definition
 

vrlo općenit sveobuhvatni zakon ili pravilo koje leži u temelju posebnih zakona fizike, a valjano je za širok raspon pojedinačnih slučajeva

synonyms
 

admitted term: princip

equivalents
 

english: principle

subordinate terms
 
antropsko načelo, baždarno načelo, Bernoullijevo načelo, Fermatovo načelo, Galileijevo načelo relativnosti, Huygensovo načelo, kozmološko načelo, načelo ekvivalencije, načelo korespondencije, načelo neodređenosti, načelo relativnosti, načelo superpozicije, Paulijevo načelo isključenja
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici