struna search engine

image shadow

moment

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

veličina koja je zadana kao vektorski umnožak vektora položaja s nekom karakterističnom vektorskom veličinom ili se dobiva množenjem karakteristične veličine s određenom potencijom udaljenosti od osi

equivalents
 

english: moment

subordinate terms
 
moment sile, moment tromosti, dipolni moment, kvadrupolni moment, magnetski moment
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici