struna search engine

image shadow

mol

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

osnovna jedinica sustava SI za količinu tvari

equivalents
 

english: mole

french: mole

symbol
 
equation
 
formula
 
note
 
Prema deklaraciji Opće konferencije za utege i mjere (CGPM), koja je donesena 16. studenog 2018., a primjenjuje se od 20. svibnja 2019., jedan mol sadrži točno 6,02214076·1023 elementarnih jedinka. Taj je broj fiksna numerička vrijednost Avogadrove konstante NA kad je izražena u jedinici mol-1 koja se naziv Avogadrov broj. Elementarna jedinka može biti atom, molekula, ion, elektron, ili bilo koja druga čestica ili zadana skupina čestica.
Time prestaje vrijediti definicija iz 1971. godine, prema kojoj je mol bio definiran kao količina tvari koja sadržava broj istovjetnih jedinka (atoma, molekula, elektrona ili drugih čestica) jednak broju atoma u 0,012 kilograma izotopa ugljika 12C.
classification
 

polje: temeljne tehničke znanosti
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici