struna search engine

image shadow

Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja s brodova

name
PDF ispis
short form
 
konvencija MARPOL
definition
 

međunarodna konvencija o opremanju i postupcima na brodovima radi sprečavanja zagađivanja s brodova uljima, štetnim tekućinama u razlivenome stanju, štetnim tvarima u zapakiranome stanju, otpadnim vodama i smećem

vrela
synonyms
 

admitted term: Međunarodna konvencija o sprječavanju zagađivanja s brodova

not recommended term: MARPOL konvencija

equivalents
 

english: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

abbreviations and acronyms
 

english: MARPOL

classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja