struna search engine

image shadow

kvalificirana većina

definition
 

većina koja je potrebna za donošenje odluka u Vijeću i Europskome vijeću, osim ako je u Ugovorima drukčije predviđeno, pri čemu se vrijednost glasova članova određuje prema broju stanovnika država članica

vrela
equivalents
 

english: qualified majority

german: kvalifizierte Mehrheit

french: majorité qualifiée

note
 
Prema čl. 3. Protokola 36. o prijelaznim odredbama pojam kvalificirana većina se do 31.10.2014. odnosi na usvajanje prijedloga akta Komisije temeljem najmanje 255 glasova koji predstavljaju većinu članova, odnosno na usvajanje prijedloga akta temeljem najmanje 255 glasova koji predstavljaju najmanje dvije trećine članova. Član Europskoga vijeća ili Vijeća može zatražiti da glasovi za odluku predstavljaju najmanje 62% ukupnoga stanovništva Unije. "Kvalificiranu većinu od 1.11.2014. čini 55% članova Vijeća sačinjena od najmanje petnaest članova i kojom su predstavljene države članice koje zajedno čine najmanje 65% stanovništva Unije." (UEU čl. 16. čl. 4.)
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije