struna search engine

image shadow

ideal

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

podskup komutativnoga prstena koji je podgrupa s obzirom na zbrajanje u prstenu i sa svakim svojim elementom sadržava sve umnoške toga elementa s elementima prstena

equivalents
 

english: ideal

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi