struna search engine

image shadow

Hrvatski standardi financijskoga izvještavanja

name
PDF ispis
definition
 

nacionalni računovodstveni standardi koji čine temelj za sastavljanje i objavu financijskih izvještaja mikropoduzetnika, malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj

vrela
context
 
Ako je poduzetnik provodio računovodstvenu politiku u prethodnom razdoblju različitu od računovodstvene politike koju nalažu Hrvatski standardi financijskog izvještavanja, poduzetnik će provesti usklađivanje na datum prijelaza na primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.
vrela
equivalents
 

english: Croatian Financial Reporting Standards

abbreviations and acronyms
 

croatian: HSFI

note
 
Hrvatske standarde financijskoga izvještavanja donosi Odbor za standarde financijskoga izvještavanja. Oni se temelje na domaćoj računovodstvenoj teoriji i praksi i Direktivi 2013/34/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015). Sastoje se od Okvira za primjenu Hrvatskih standarda financijskoga izvještavanja, 17 standarda te pojmovnika.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja