struna search engine

image shadow

hermitski operator

PDF ispis
definition
 

neograničeni operator $A$ na Hilbertovu prostoru $H$ čija je domena gusti potprostor $D(A)\subset H$ i takav da $\langle A v, w\rangle = \langle v, A w\rangle$ za sve $v,w$ iz domene od $A$, pri čemu $\langle, \rangle$ označuje skalarni umnožak vektora

equivalents
 

english: self-adjoint operator, Hermitean operator, Hermitian operator

russian: самосопряжённый оператор

classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi