struna search engine

image shadow

hermitska matrica

PDF ispis
definition
 

kvadratna matrica $A$ čiji su elementi $A^i_j$, $i,j=1,\ldots, n$ kompleksni brojevi i za sve parove $(i,j)$ vrijedi da je element $A^i_j$ jednak kompleksno konjugiranoj vrijednosti $(A^j_i)^*$ elementa $A^j_i$

synonyms
 

admitted term: samoadjungirana matrica

equivalents
 

english: hermitian matrix, Hermitean matrix, self-adjont matrix

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi