struna search engine

image shadow

hamiltonijan

noun m. sl.
definition
 

skalarna funkcija koordinata i zaleta čestica koja je jednaka zbroju kinetičke i potencijalne energije

equivalents
 

english: Hamiltonian

french: hamiltonien

equation
 
note
 
U kvantnoj teoriji hamiltonijan je operator ukupne energije sustava čestica.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici