struna search engine

image shadow

geminalni dioli

PDF ispis
definition
 

soli koji imaju dvije hidroksilne skupine na istome ugljikovu atomu

equivalents
 

english: geminal diols

note
 
Geminalni dioli nastaju adicijom vode na karbonilnu skupinu aldehida ili ketona.
attachment
 
geminalni dioli
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja