struna search engine

image shadow

financijska imovina raspoloživa za prodaju

PDF ispis
definition
 

dugotrajna financijska imovina koja nije razvrstana kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i financijska imovina po amortiziranome trošku

context
 
Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju iskazuje se na kontu revalorizacijske rezerve (i kod povećanja i kod smanjenja fer vrijednosti).
vrela
synonyms
 

admitted term: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

equivalents
 

english: available-for-sale financial assets

note
 
Sukladno MRS-u 39 Financijski instrumenti - priznavanje i mjerenje financijska imovina raspoloživa za prodaju jest rezidualna kategorija financijske imovine u koju se razvrstava financijska imovina koja nije klasificirana kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, ulaganja koja se drže do dospijeća te zajmovi i potraživanja. MSFI 9 Financijski instrumenti, koji zamjenjuje MRS 39, financijsku imovinu klasificira u tri kategorije: financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i financijska imovina po amortiziranome trošku.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja