struna search engine

image shadow

Europska agencija za nadzor banaka

name
PDF ispis
definition
 

decentralizirano tijelo EU-a koje djeluje u mreži Europskoga sustava financijskoga nadzora s ciljem zaštite javnoga interesa i pridonošenja stabilnosti i učinkovitosti financijskoga sustava Unije u područjima bankarstva, platnoga prometa, uređenja i nadzora elektroničkoga novca

vrela
equivalents
 

english: European Banking Authority

german: Europäische Bankaufsichtsbehörde

french: Autorité bancaire européenne

slovak: Európsky orgán pre bankovníctvo

slovene: Evropski bančni organ

abbreviations and acronyms
 

english: EBA

note
 
Europska agencija za nadzor banaka, koja je preuzela sve zadaće i odgovornosti Odbora europskih bankovnih supervizora, osnovana je 1. siječnja 2011. na temelju Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o uspostavljanju europskih nadzornih tijela (Europske agencije za nadzor banaka), kojom se nadopunjuje Odluka br. 716/2009/EZ i ukida Odluka Komisije br. 2009/78/EZ. U hrvatskome se jeziku za ovu agenciju upotrebljava engleska kratica EBA.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije