struna search engine

image shadow

elektrofilna aromatska supstitucija

definition
 

elektrofilna supstitucija u kojoj se funkcijska skupina na aromatskome prstenu zamjenjuje elektrofilnim atomom ili skupinom

equivalents
 

english: electrophilic aromatic substitution

subordinate terms
 
Friedel-Craftsovo aciliranje, Friedel-Craftsovo alkiliranje, aromatsko halogeniranje, aromatsko nitriranje, aromatsko sulfoniranje
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja