struna search engine

image shadow

diskriminacija na temelju boravišta

definition
 

oblik neizravne diskriminacije zabranjen pravom EU-a pri kojemu su državljani drugih država članica zbog boravišta izvan teritorija države članice domaćina u nepovoljnijemu položaju u odnosu na domaće državljane

synonyms
 

admitted term: diskriminacija temeljem boravišta

equivalents
 

english: discrimination based on residence

german: Diskrimierung auf Grund des Wohnorts

french: discrimination fondée sur la résidence

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije