struna search engine

image shadow

dijalekt

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

sociokulturno definiran skup prepoznatljivih, zemljopisno ili društveno omeđenih jezičnih obilježja

equivalents
 

english: dialect

note
 
Pojam dijalekta, kao i posebnih jezika ili varijeteta, iako se upotrebljava u jezikoslovlju, a i u svakodnevnome životu, nije pogodan kao analitička kategorija jezične prakse. Odavno je utvrđeno da nije moguće objektivnim jezikoslovnim kriterijima razlučiti pojmove jezika i dijalekta jer u uporabi često postoji kontinuitet jezičnih obilježja.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji