struna search engine

image shadow

delegirani akt

definition
 

nezakonodavni akt opće primjene koji temeljem ovlaštenja u zakonodavnome aktu usvaja Komisija radi dopunjavanja ili mijenjanja određenih nebitnih odredaba toga zakonodavnog akta

vrela
context
 
Sva tri tipa pravnoobvezujućih akata EU - uredbe, direktive i odluke - mogu se usvojiti i kao delegirani i kao provedbeni akti. Budući da imena akata ne ukazuju na to radi li se o zakonodavnom ili nezakonodavnom aktu i kojem od nezakonodavnih akata, Lisabonski je ugovor predvidio da im se mora dodati odgovarajući pridjev: "delegiran" odnosno "provedben" (primjerice, provedbena uredba; ili delegirana direktiva).
vrela
synonyms
 

admitted term: delegirani pravni akt

not recommended term: preneseni pravni akt, preneseni akt

equivalents
 

english: delegated act

german: delegierter Rechtsakt

french: acte délégué

note
 
U čl. 290. UFEU-a predviđa se da su ciljevi, sadržaj, opseg i trajanje delegacije ovlasti izričito utvrđeni zakonodavnim aktom. U čl. 290. st. 2. UFEU-a propisano je da su u zakonodavnome aktu izričito utvrđeni uvjeti za delegaciju ovlasti, prema kojima Europski parlament ili Vijeće mogu odlučiti o povlačenju delegacije ovlasti i prema kojima delegirani akt može stupiti na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće na njega ne ulože prigovor u određenome roku utvrđenom zakonodavnim aktom. Delegirani akt kao izvor tercijarnoga prava EU-a može se zvati kao i zakonodavni i uredba i direktiva i odluka, ali zbog potrebe razlikovanja od zakonodavnih čl. 290. st. 3. UFEU-a propisuje obvezu umetanja pridjeva "delegiran" u odgovarajućemu rodu.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije