struna search engine

image shadow

ciklitoli

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

hidroksilirani cikloalkani koji imaju barem tri hidroksilne skupine vezane na različite ugljikove atome u prstenu

vrela
equivalents
 

english: cyclitols

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja