struna search engine

image shadow

biološka antropologija

PDF ispis
definition
 

antropološka disciplina koja proučava ljudsku biološku varijabilnost u prostoru i vremenu

vrela
synonyms
 

admitted term: biologija čovjeka, bioantropologija, fizička antropologija

equivalents
 

english: biological anthropology, human biology, bioanthropology, physical anthropology

subordinate terms
 
ekologija čovjeka, auksologija čovjeka, populacijska genetika čovjeka, molekularna antropologija, biomedicinska antropologija, fiziološka antropologija, forenzička antropologija, antropologija prehrane
note
 
Proučavanje nastanka ljudske varijabilnosti u prostoru podrazumijeva studiju ekoloških čimbenika koji djeluju u određenoj ekološkoj niši, a proučavanje u vremenu podrazumijeva utjecaj evolucijskih čimbenika koji oblikuju ljudske populacije. Struktura ljudskih populacija proučava se holističkim pristupom kako bi se identificirali uzroci nastanka njihovih bioloških i sociokulturnih svojstava. U američkoj je tradiciji uobičajeni naziv za biološku antropologiju fizička antropologija.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Forenzično-kriminalističko nazivlje