struna search engine

image shadow

binomni koeficijent

PDF ispis
definition
 

koeficijent ovisan o dvama brojevima u binomnome razvoju, pri čemu je n prirodni broj, a k je prirodni broj koji je jednak ili manji od n

equivalents
 

english: binomial coefficient

equation
 
note
 
Izračunava se s pomoću faktorijela.
classification
 

polje: matematika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici