struna search engine

image shadow

apsolutna vrijednost polja

short form
 
apsolutna vrijednost
definition
 

funkcija koja svakomu elementu zadanoga polja pridružuje pozitivni realni broj i ima svojstva analogna onima uobičajene apsolutne vrijednosti polja racionalnih brojeva

synonyms
 

admitted term: apsolutna vrijednost na polju

equivalents
 

english: absolute value of a field, apsolute value on a field

subordinate terms
 
arhimedska apsolutna vrijednost, nearhimedska apsolutna vrijednost
symbol
 
note
 
Analogna su svojstva:
1. $|a|=0$ ako i samo ako je $a=0$
2. $|ab|=|a|\,|b|$
3. $|a+b|\leq |a|+|b|$, za sve elemente $a,b$ polja.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi