struna tražilica

image shadow

administrativna kontrola

kontrola koju organizira menadžment u pojedinim poslovnim funkcijama poduzeća

ekonomija

administrativna odgovornost interne revizije

odgovornost funkcije interne revizije koja podrazumijeva odnos unutar rukovodstvene strukture poduzeća koji omogućuje svakodnevni rad interne revizije

ekonomija

aktiva

ukupna vrijednost imovine iskazana u bilanci

ekonomija

aktivni izvanbilančni konto

izvanbilančni konto na kojemu se evidentira poslovni događaj koji u trenutku nastanka ne ispunjava, ali za koji postoji velika vjerojatnost da će u budućnosti ispuniti uvjet za priznavanje kao imovine

ekonomija

aktivno tržište

tržište na kojemu se odvijaju transakcije određenom imovinom ili obvezama dovoljno učestalo i u dovoljnom obujmu da omogućuju kontinuitet u informiranju o cijenama

ekonomija

aktivno vremensko razgraničenje

prijelazni oblik imovine

ekonomija

aktivno-pasivni konto

konto aktive koji u određenim slučajevima privremeno poprima obilježja konta pasive

ekonomija

aktivnost

djelotvornost korištenja raspoloživih resursa poduzeća za stvaranje budućih ekonomskih koristi

ekonomija

aktuarski dobitci i gubitci

dio ostale sveobuhvatne dobiti koji proizlazi iz povećanja ili smanjenja sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja zbog promjena aktuarskih pretpostavki i usklađenja na temelju iskustva

ekonomija

akumulirajuća naknada

naknada za odsutnost s posla koja se prenosi i kojom se može koristiti u narednim razdobljima ako se pravo na tu naknadu iz tekućega razdoblja u potpunosti ne iskoristi

ekonomija