struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nerizična kamatna stopa

stopa prema kojoj pojedinci na efikasnome tržištu kapitala vremenski usklađuju svoju potrošnju unutar dane veličine sadašnje vrijednosti njihove potrošnje

ekonomija

nesamostalni konto

konto koji se otvara radi dopune podataka prikazanih na samostalnome kontu

ekonomija

nestatistički revizijski uzorak

revizijski uzorak oblikovan na temelju profesionalne prosudbe revizora i bez upotrebe statističkih metoda

ekonomija

nesuglasje s menadžmentom

okolnosti koje uzrokuju izražavanje modificiranoga mišljenja kao posljedica revizorova zaključka da financijski izvještaji za čije je sastavljanje odgovoran menadžment nisu bez značajnoga pogrešnog prikazivanja

ekonomija

neto imovina raspoloživa za primanja

imovina plana umanjena za obveze, osim aktuarske sadašnje vrijednosti obvezujućih mirovinskih primanja

ekonomija

neto plaća

naknada koju zaposlenik prima u novcu za svoj rad nakon što poslodavac odvoji dio koji se odnosi na poreze, doprinose i eventualna ostala umanjenja

ekonomija

neto povećanje ili smanjenje novčanih tokova

neto novčani tok određenoga razdoblja koji može biti pozitivan ili negativan, a uključuje novčane tokove iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti

ekonomija

neto ulaganje u inozemno poslovanje

iznos udjela izvještajnoga subjekta u neto imovini toga poslovanja

ekonomija

neto ulaganje u najam

bruto ulaganje u najam diskontirano za kamatnu stopu koja proizlazi iz najma

ekonomija

neto utrživa vrijednost

procijenjena prodajna cijena u sklopu redovnoga poslovanja umanjena za procijenjene troškove dovršenja i procijenjene troškove koji su potrebni kako bi se izvršila prodaja

ekonomija