struna tražilica

image shadow

difraktometar za monokristal

elektronički uređaj s pomoću kojega se dobiva difrakcijska slika jediničnoga kristala

fizika

difraktometarski zapis

zapis difrakcijske slike

fizika

difuzija

spontani proces u plinovima, otopinama i kristalima u kojemu tvari prelaze iz područja veće koncentracije u područje manje koncentracije dok se ne postigne ravnoteža

fizika

difuzno raspršenje

nekoherentno raspršenje u uzorku kao posljedica termičkoga titranja atoma

fizika

digitalni instrument

uređaj koji izračunane ili izmjerene vrijednosti neke fizikalne veličine prikazuje u obliku diskretnih brojčanih vrijednosti

fizika

dijadinamična struja

niskofrekvencijski modulirana električna struja koja se primjenjuje u medicinskoj elektroterapiji

fizika

dijagonala kocke

dužina određena dvama najudaljenijim vrhovima kocke

matematika

dijagonala plohe kocke

dužina određena dvama suprotnim vrhovima plohe kocke

matematika

dijagram sila

grafički prikaz na kojemu su prikazane sve sile koje djeluju na tijelo i njihova rezultanta

fizika

dijamagnetična tvar

tvar čija je magnetska susceptibilnost manja od nule

fizika