struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

neovisnost

stanje u kojemu osoba nema nikakav poslovni, financijski, obiteljski ili drugi bliski interes koji bi narušio njezinu objektivnost pri donošenju zaključaka

ekonomija

neovisnost interne revizije

nepostojanje uvjeta koji ugrožavaju sposobnost funkcije interne revizije za nepristrano obavljanje njezine dužnosti

ekonomija

neovisnost revizora

neovisnost koja uključuje neovisnost mišljenja i neovisnost u nastupu revizora tijekom obavljanja revizije

ekonomija

nepovoljno djelovanje financijske poluge

smanjenje povrata vlasnicima vlastitih izvora imovine zbog neadekvatne upotrebe tuđih izvora imovine

ekonomija

nepredviđena imovina

moguća imovina koja proizlazi iz prošlih događaja i čije će se postojanje potvrditi samo nastankom ili izostankom jednoga neizvjesnoga budućeg događaja ili više njih na koje poduzeće ne može u cijelosti utjecati

ekonomija

nepredviđena najamnina

dio plaćanja najma koji nije određen u fiksnome iznosu i ne ovisi o protoku vremena, nego o budućemu iznosu drugoga čimbenika

ekonomija

nepredviđena obveza

obveza koja nije priznata s obzirom na to da će se njezino postojanje potvrditi samo nastankom ili izostankom jednoga događaja ili više neizvjesnih budućih događaja na koje poduzeće ne može u cijelosti utjecati

ekonomija

nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima

tečajne razlike koje proizlaze iz mjerenja novca i novčanih elemenata na datum bilance, a koje nisu realizirane na datum bilance

ekonomija

nerealizirani dobitak

dobitak koji je nastao kao posljedica povećanja fer vrijednosti imovine koja još nije realizirana

ekonomija

nerealizirani gubitak

gubitak nastao kao posljedica smanjenja vrijednosti imovine koja još nije realizirana ili prodana

ekonomija