struna tražilica

image shadow

difrakcijska slika rotirajućega kristala

difrakcijska slika dobivena metodom rotirajućega kristala na kojoj su difrakcijski maksimumi raspoređeni uzduž nekoliko paralelnih crta tako da se za danu slojnu liniju dva Millerova indeksa difrakcijskih maksimuma mijenjaju, a treći je stalan

fizika

difrakcijski kut

kut jednak polovici kuta između smjera difraktiranoga snopa i smjera upadnoga snopa

fizika

difrakcijski maksimum

maksimum u difrakcijskoj slici nastaloj prolazom rendgenskih zraka, elektrona ili neutrona kroz kristal ili polikristal

fizika

difrakcijski maksimum monokromatske svjetlosti

maksimum u difrakcijskoj slici nastaloj prolazom monokromatske svjetlosti kroz pukotinu ili difrakcijsku rešetku

fizika

difrakcijski profil

difrakcijski maksimum kristala ili polikristala detektiran točku po točku i predočen krivuljom kroz te točke koja je prilagođena matematičkoj zvonolikoj funkciji

fizika

difrakcijsko proširenje

proširenje difrakcijskoga maksimuma uzrokovano malim kristalitima u uzorku, deformacijom kristala ili defektima u kristalu

fizika

difraktirana snaga

snaga svih difrakcijskih maksimuma koji stvaraju difrakcijsku sliku

fizika

difraktirana energija

energija sadržana u svim difrakcijskim maksimumima koji stvaraju difrakcijsku sliku

fizika

difraktirani snop

snop zračenja ili čestica koji sudjeluje u stvaranju difrakcijske slike

fizika

difraktometar

elektronički uređaj s pomoću kojega se dobiva difrakcijska slika kristala ili polikristala

fizika