struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Boltzmannova raspodjela

raspodjela stanja u klasičnim fizičkim sustavima kojom se izražava vjerojatnost zaposjednutosti nekoga energijskog stanja u sustavu pri danoj termodinamičkoj temperaturi

fizika

Bose-Einsteinov kondenzat

agregacijsko stanje razrijeđenoga plina bozona ohlađena na temperaturu blizu apsolutne nule u kojemu bozoni zauzimaju najniže kvantno stanje te se kondenziraju u zasebnu jedinicu

fizika

Bose-Einsteinova razdioba

statistička funkcija koja iskazuje vjerojatnost da će čestica u kvantnomehaničkome sustavu sastavljenome od mnoštva identičnih bozona zauzimati stanje s određenom energijom

fizika

Bose-Einsteinova statistika

kvantna statistika prema kojoj se istovjetni bozoni ponašaju u skladu s Bose-Einsteinovom razdiobom energija

fizika

Boyle-Mariotteov zakon

zakon koji tvrdi da pri izotermnoj promjeni stanja idealnoga plina umnožak obujma i tlaka plina ostaje konstantan

fizika

bozon

elementarna ili složena čestica koja ima spin jednak cijelomu broju ili nuli

fizika

Brackettov niz

niz linija u spektru zračenja vodikova atoma koje nastaju prijelazom u stanje s glavnim kvantnim brojem n = 4

fizika

Braggov kut

kut jednak polovici kuta između smjera difraktiranoga snopa i smjera upadnoga snopa

fizika

Braggov maksimum

difrakcijski maksimum koji nastaje prolaskom rendgenskih zraka, elektrona ili neutrona kroz kristal

fizika

Braggov zakon

zakon koji određuje Braggov kut difrakcijskoga maksimuma nastala rendgenskom, elektronskom ili neutronskom difrakcijom u kristalu

fizika