struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

mješoviti trošak

trošak koji ima obilježja fiksnoga i varijabilnoga troška

ekonomija

mlađi revizor

osoba koja je završila fakultet i stekla odgovarajući akademski stupanj te uglavnom obavlja rutinske revizijske aktivnosti i radnje

ekonomija

moć raspolaganja

postojeća prava na temelju kojih postoji sadašnja sposobnost vođenja relevantnih poslova

ekonomija

model procjenjivanja kapitalne imovine

model procjene zahtijevanoga prinosa dionice

ekonomija

model revalorizacije

model naknadnoga mjerenja imovine koja pripada skupini nekretnina, postrojenja i opreme te skupini nematerijalne imovine, prema kojemu se imovina u poslovnim knjigama naknadno iskazuje po fer vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja

ekonomija

model tri linije obrane za učinkoviti proces upravljanja rizicima i kontrole

model za pojašnjenje mjesta i uloge suvremene interne revizije te ostalih linija obrane u najširemu okviru korporativnoga upravljanja

ekonomija

model uravnoteženih ciljeva

dinamičan sustav upravljanja poslovanjem poduzeća koji uključuje financijsku perspektivu, perspektivu kupaca, perspektivu internih procesa i perspektivu učenja i razvoja

ekonomija

modificirano mišljenje

revizorovo mišljenje da financijski izvještaji kao cjelina nisu bez značajnoga pogrešnog prikazivanja ili da revizor ne može dobiti dostatne i primjerene revizijske dokaze kako bi donio takav zaključak

ekonomija

modificirano revizorovo izvješće

revizorovo izvješće koje odstupa od standardnoga pozitivnog izvješća

ekonomija

monetarna imovina

novac u vlasništvu poduzeća i imovina koja se potražuje u fiksnome ili odredivome iznosu novca

ekonomija