struna tražilica

image shadow

komercijalni sadržaj ugovora

sadržaj ugovora na temelju kojega se očekuje da će doći do promjene rizika, vremenskoga okvira ili iznosa budućih novčanih tokova poduzeća

ekonomija

komercijalni zapis

dužnički vrijednosni papir čiji je rok dospijeća maksimalno do godine dana, a koji ulagateljima donosi prinos u obliku kamata

ekonomija

komparativna bilanca

komparativni financijski izvještaj u kojem se odabrana pozicija iz bilance promatra kroz više obračunskih razdoblja, uspoređuje s planskom vrijednosti ili s poduzećima u istoj djelatnosti

ekonomija

komparativni financijski izvještaj

instrument analize financijskih izvještaja koji se upotrebljava za provedbu horizontalne analize

ekonomija

komparativni izvještaj o novčanim tokovima

komparativni financijski izvještaj kojim se odabrana pozicija iz izvještaja o novčanim tokovima promatra tijekom više obračunskih razdoblja, uspoređuje s planskom vrijednosti ili poduzećima u istoj djelatnosti

ekonomija

komparativni račun dobiti i gubitka

komparativni financijski izvještaj kojim se odabrana pozicija iz računa dobiti i gubitka promatra tijekom više obračunskih razdoblja, uspoređuje s planskom vrijednosti ili poduzećima u istoj djelatnosti

ekonomija

kompletiranje revizije

faza revizije u kojoj revizor obavlja dodatne revizijske postupke koji prethode izražavanju revizorova mišljenja

ekonomija

koncentrična promjena

bilančna promjena čija je posljedica samo promjena strukture aktive

ekonomija

koncept očuvanja financijskoga kapitala

koncept očuvanja kapitala prema kojemu je dobit stečena samo ako je financijski iznos neto imovine ili iznos novca na kraju razdoblja viši nego na početku razdoblja, nakon isključivanja raspodjela vlasnicima i njihovih uplata tijekom toga razdoblja

ekonomija

koncept očuvanja fizičkoga kapitala

koncept očuvanja kapitala prema kojem je dobit zarađena samo ako fizički proizvodni kapacitet ili poslovna sposobnost poduzeća na kraju razdoblja premašuje fizički proizvodni kapacitet ili poslovnu sposobnost na početku razdoblja, nakon isključivanja raspodjela vlasnicima i njihovih uplata tijekom tog razdoblja

ekonomija