struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

negativna tečajna razlika

financijski rashod koji nastaje pri poslovanju u stranim valutama kao posljedica nepovoljne razlike između spot tečaja na datum transakcije i spot tečaja na datum namirivanja ili na datum bilance

ekonomija

negativno konfirmiranje

konfirmiranje pri kojemu se zahtijeva da treća stranka kojoj je upućen zahtjev pošalje svoj odgovor izravno revizoru samo ako se ne slaže s informacijama sadržanima u poslanome zahtjevu

ekonomija

negativno mišljenje

modificirano mišljenje revizora kada na temelju dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza zaključi da su učinci pogrešnih prikaza i značajni i prožimajući za financijske izvještaje

ekonomija

negativno uvjerenje

uvjerenje koje interni revizor izdaje kada ne postoji dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza

ekonomija

neizvedivo

označuje situaciju u kojoj subjekt ne može primijeniti zahtjeve standarda usprkos svim razumnim nastojanjima da to učini

ekonomija

neizvjesni budući događaj

budući poslovni događaj gdje je pri sklapanju ugovora o osiguranju neizvjesno hoće li nastati i kad će nastati osigurani događaj ili koliko će osiguravatelj morati platiti ako taj događaj nastane

ekonomija

nekamatne aktivnosti banke

aktivnosti banke koje nisu vezane uz kreditiranje

ekonomija

nekonsolidirani financijski izvještaj

financijski izvještaj koji sastavlja i prezentira matica i u kojima su ulaganja u ovisno društvo iskazana na osnovi udjela u kapitalu, a ne na osnovi neto imovine i objavljena rezultata poduzeća koji je predmet ulaganja

ekonomija

nekontrolabilni trošak

trošak koji menadžer ne može kontrolirati i za koji nije odgovoran na razini centra odgovornosti u određenome razdoblju

ekonomija

nekontrolirajući interes

dio kapitala koji ni izravno ni neizravno ne pripada matici

ekonomija