struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nepravi algebarski razlomak

algebarski razlomak kojemu su brojnik i nazivnik polinomi, a stupanj brojnika veći je od stupnja nazivnika ili mu je jednak

matematika

nepravi integral

određeni integral po intervalu ili području u $\mathbf{R}^n$ kojemu su granice integriranja u beskonačnosti ili funkcija koju integriramo ima prekide unutar područja integriranja

matematika

neprazni skup

skup koji ima barem jedan element

matematika

neprebrojivi skup

beskonačni skup koji nije prebrojiv

matematika

neprekidna funkcija

funkcija između topoloških prostora kojoj je praslika otvorenoga skupa u kodomeni otvoreni skup u domeni

matematika

neprekidna slučajna varijabla

slučajna varijabla za koju postoji nenegativna izmjeriva realna funkcija $f$ na skupu realnih brojeva takva da se vrijednost zakona razdiobe te slučajne varijable na bilo kojemu Borelovu podskupu $B$ realnih brojeva može prikazati kao Lebesgueov integral od $f$ na $B$

matematika

neprekidni prostor elementarnih događaja

prostor elementarnih događaja koji je jednakobrojan skupu realnih brojeva

matematika

neprekidni slučajni vektor

slučajni vektor za koji postoji nenegativna izmjeriva realna funkcija $f$ na euklidskome prostoru $R^d$ iste dimenzije kao slučajni vektor takva da se vrijednost zakona razdiobe toga slučajnog vektora na bilo kojemu Borelovu skupu $B$ od $R^d$ može prikazati kao Lebesgueov integral od $f$ na $B$

matematika

neuklonjivi prekid

prekid koji nije uklonjiv

matematika

neusmjereni graf

uređeni par skupa vrhova i skupa bridova grafa, zajedno s pravilom koje svakomu bridu pridružuje dva vrha koje taj brid povezuje i pri čemu ta dva vrha mogu biti isti vrh

matematika