struna tražilica

image shadow

dielektrična spektroskopija

eksperimentalna tehnika koja određuje kompleksnu dielektričnu funkciju istraživanoga materijala

fizika

dielektrična susceptibilnost

fizička veličina koja opisuje polarizaciju dielektrika u električnome polju

fizika

dielektrik

tvar koja se zbog permanentnih ili induciranih električnih dipola polarizira u električnome polju te prouzročuje da električno polje u dielektriku bude slabije od električnoga polja u vakuumu ili zraku

fizika

Dieselov ciklus

termodinamički kružni proces koji se sastoji od adijabatske kompresije, izobarnoga zagrijavanja, adijabatske ekspanzije i izohornoga hlađenja

fizika

diferencijal

infinitezimalna promjena vrijednosti varijable

matematika

diferencijalna jednadžba

jednadžba koja iskazuje vezu između nezavisnih varijabla, neke funkcije tih varijabla i njezinih običnih ili parcijalnih derivacija

fizika

diferencijska interferencijska kontrastna mikroskopija

mikroskopija kojom se s pomoću različitih indeksa loma dijelova uzorka postiže kontrast u naizgled jednoličnu uzorku

fizika

diferencijska pretražna kalorimetrija

metoda istraživanja termičkih svojstava uzorka uspoređivanjem toplina potrebnih za povećanje temperature uzorka i standarda za isti iznos

fizika

diferencijska termička analiza

metoda istraživanja faznih pretvorbi i promjene sastava uzorka mjerenjem razlike porasta temperature

fizika

difrakcija

ekperimentalno i teorijsko istraživanje ogiba elektromagnetskih valova ili čestičnih snopova na kristalima

fizika