struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

biominerali

minerali koje stvaraju živa bića

fizika

biopotencijal

električni potencijal neke točke u živoj stanici ili tkivu, često naziv za razliku potencijala, tj. električni napon, prema kojoj drugoj, usporedbenoj točki

fizika

Biot-Savartov zakon

zakon elektromagnetizma koji opisuje vezu između gustoće magnetskoga toka i električne struje koja ga je prouzročila

fizika

Bjerrumova duljina

udaljenost između iona u otopini za koju asocijacija dva iona suprotna predznaka imaju energiju elektrostatičkoga privlačenja i toplinsku energiju izjednačenu

fizika

blazar

aktivna galaksijska jezgra čiji je jedan relativistički mlaz usmjeren prema Zemlji

fizika

Blochov teorem

teorem koji opisuje valnu funkciju nezavisnoga elektrona u periodičkome potencijalu jednaku umnošku ravnoga vala s periodičkom funkcijom

fizika

Blochov zid

usko područje od nekoliko atoma između magnetskih domena

fizika

bljesak

pojava nagloga pojačanja sjaja nebeskoga tijela

fizika

Bohr-Sommerfeldov model atoma

proširenje Bohrova modela vodikova atoma na eliptične staze i na složenije atome

fizika

Bohrov kvantni uvjet

uvjet da se elektron u Bohrovu modelu vodikova atoma smije gibati samo po kružnicama za koje zamah ima zadane diskretne vrijednosti

fizika