struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Europska jedinica za pravosudnu suradnju

tijelo za pravosudnu suradnju osnovano radi suzbijanja teških kaznenih djela omogućivanjem suradnje u istraživanju i gonjenju počinitelja kaznenih djela koja pokrivaju teritorij više od jedne države članice

pravo

Europska komisija

institucija Europske unije sastavljena od po jednoga člana iz svake države članice izabranoga na pet godina koja kao neovisno tijelo zastupa opće interese Unije, predlaže zakonodavne akte i druge akte predviđene Ugovorima, nadzire primjenu prava Unije, izvršava proračun, koordinacijske, izvršne i upravljačke funkcije kako je utvrđeno u Ugovorima, upravlja programima, osigurava vanjsko predstavljanje Unije i nije politički odgovorna državama članicama

pravo

Europska konferencija

multilateralni forum za savjetovanje o političkim pitanjima od općega interesa u EU-u koji se sastajao jednom godišnje na razini šefova država ili vlada i predsjednika Komisije i jednom godišnje na razini ministara vanjskih poslova

pravo

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

međunarodni dokument Vijeća Europe o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u Europi

pravo

europska međubankovna kamatna stopa

dnevna referentna kamatna stopa po kojoj reprezentativne banke pozajmljuju depozite u eurima drugim bankama na međubankarskome tržištu u okviru ekonomske i monetarne unije

pravo

Europska migracijska mreža

mreža uspostavljena radi zadovoljavanja potreba institucija i tijela Unije i država članica koja pruža ažurirane, objektivne, pouzdane i usporedive informacije o migracijama i azilu u skladu s politikama Unije

pravo

Europska mreža nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju

mreža osnovana u svrhu akademske pokretljivosti i što kvalitetnije provedbe načela Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe

pravo

Europska mreža za izobrazbu u pravosuđu

mreža za razvoj izobrazbe i razmjenu znanja i kompetencija u europskome pravosudnom području koja obuhvaća programe obrazovanja i razmjene koji se odnose na građansko, kazneno i trgovačko pravo te stručno-jezičnu izobrazbu i izobrazbu o društvenim pitanjima

pravo

Europska mreža za sprečavanje kaznenih djela

udruženje osnovano radi doprinosa različitim vidovima sprečavanja kaznenih djela na razini Europske unije uzimajući u obzir preventivnu strategiju Unije te radi unapređivanja preventivnih aktivnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini

pravo

Europska mreža za zaštitu tržišnoga natjecanja

mreža javno-pravnih tijela nadležnih za zaštitu tržišnoga natjecanja koju čine Europska komisija i tijela za zaštitu tržišnoga natjecanja država članica, a predstavlja forum za raspravu i suradnju u provedbi politike tržišnoga natjecanja Unije

pravo