struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

metoda dopunskoga knjiženja

metoda ispravka knjigovodstvene pogreške kojom se pogrešan iznos ispravlja tako da se potrebna razlika doknjiži na istu stranu konta

ekonomija

metoda efektivne kamate

metoda izračuna amortiziranoga troška financijske imovine ili financijske obveze i raspoređivanja prihoda od kamata ili troškova kamata na odnosno razdoblje

ekonomija

metoda FIFO

metoda obračuna utroška zaliha prema kojoj se zalihe koje su prve kupljene ili proizvedene prve razdužuju sa zaliha pri utrošku u proizvodnji ili prodaji kupcu

ekonomija

metoda interne stope povrata

metoda izrade kapitalnoga proračuna kojom se određuje diskontna stopa pri kojoj je neto sadašnja vrijednost nula

ekonomija

metoda izrade kapitalnoga proračuna

metoda kojom se analiziraju financijske informacije o investicijama u dugoročne projekte

ekonomija

metoda jedinice proizvoda

metoda obračuna amortizacije prema kojoj se iznos troška amortizacije u obračunskome razdoblju utvrđuje ovisno o broju proizvedenih proizvoda na stroju, postrojenju ili opremi

ekonomija

metoda LIFO

metoda obračuna utroška zaliha prema kojoj se zalihe koje su posljednje kupljene ili proizvedene prve razdužuju sa zaliha pri utrošku u proizvodnji ili prodaji kupcu

ekonomija

metoda maloprodaje

metoda mjerenja troškova zaliha prema kojoj se troškovi zaliha utvrđuju tako da se prodajna vrijednost zaliha umanji za odgovarajući postotak bruto marže

ekonomija

metoda neto sadašnje vrijednosti

metoda izrade kapitalnoga proračuna kojom se obavlja diskontiranje svih očekivanih novčanih primitaka i izdataka investicijskoga projekta na sadašnju vrijednost radi utvrđivanja prelazi li sadašnja vrijednost novčanih primitaka sadašnju vrijednost novčanih izdataka

ekonomija

metoda obračuna amortizacije

metoda koja se primjenjuje za utvrđivanje troška amortizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u obračunskome razdoblju

ekonomija