struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

dinamička zaduženost

zaduženost koja se promatra s aspekta mogućnosti pokrivanja obveza i naknada za upotrebu tuđih izvora financiranja

ekonomija

dionica

vlasnički vrijednosni papir koji njezinu imatelju služi kao dokaz vlasništva u kapitalu dioničkoga društva

ekonomija

dionička opcija

ugovor koji daje posjedniku pravo, ali ne i obvezu da upiše dionice poduzeća po fiksnoj ili odredivoj cijeni u određenome razdoblju

ekonomija

direktna metoda

revizijska metoda načina ispitivanja koja uključuje neposredno ispitivanje svake poslovne promjene da bi se mogao donijeti zaključak o njezinoj formalnoj i materijalnoj ispravnosti

ekonomija

direktna metoda

metoda sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima prema kojoj se novčani tokovi utvrđuju direktno kao razlika ukupnih primitaka i izdataka prema pojedinim aktivnostima

ekonomija

direktni troškovi proizvodnje

direktni troškovi koje je moguće pratiti po nositeljima koji su ih uzrokovali

ekonomija

direktni trošak

trošak koji je moguće pratiti prema nositeljima troškova

ekonomija

diskontna stopa

stopa prije oporezivanja koja odražava postojeće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i rizika vezanih uz imovinu za koju nisu bile prilagođene procjene budućih novčanih tokova

ekonomija

dividenda

pravo dioničara na isplatu dijela dobiti društva

ekonomija

dividenda po dionici

financijski pokazatelj ulaganja kojim se mjeri dio dobiti po dionici koji je na glavnoj skupštini izglasan za isplatu dioničarima

ekonomija