struna tražilica

image shadow

uklopak

kristalno ili amorfno zrno u materijalu kemijskoga sastava različitog od kemijskoga sastava materijala

fizika

ukupna širina

omjer površine profila difrakcijskoga maksimuma i intenziteta vrha difrakcijskoga maksimuma

fizika

ukupni intenzitet

intenzitet zračenja difraktiran u uski prostorni kut oko smjera koji je strogo određen Braggovim zakonom

fizika

ukupni tlak

zbroj hidrostatskoga tlaka u tekućini i vanjskoga tlaka na površinu tekućine

fizika

ulančani tok

ukupan magnetski tok obuhvaćen zavojnicom kojom teče struja, jednak je umnošku broja zavoja i toka kroz pojedini zavoj

fizika

ultraljubičasta astronomija

grana astronomije koja se bavi opažanjem ultraljubičastoga zračenja iz svemira

fizika

ultraljubičasta katastrofa

dramatično ime za Rayleigh-Jeansov neuspješan rezultat pokušaja da se zakonima klasične fizike objasni kontinuirani spektar elektromagnetskoga toplinskoga zračenja crnoga tijela

fizika

ultraljubičasto zračenje

dio spektra elektromagnetskoga zračenja između vidljivoga svjetla i rendgenskoga zračenja

fizika

ultrasonika

grana fizike koja proučava zvukove frekvencija iznad 20 kHz

fizika

ultravisoki vakuum

vakuum s tlakom manjim od sto nanopaskala

fizika